Thursday, July 21, 2016

Образец гостиничной живописи - Sample of hotel's painting

Образец гостинничной живописи #Бостон #Boston #Westin #hotel WestinHotel

A photo posted by Vasiliy S. Znamenskiy (@znamenski) on